ניתוק יחסי עובד/מעביד כולל ובעיקר בגיל פרישה -מיסוי ושמירת זכויות

עובד יקר ,
עם סיום העסקתך, ברצוננו להדגיש בפניך מספר נקודות הנוגעות לביטוח הפנסיוני שלך, טפסים שונים הקשורים לסיום העסקה, כספי הפיצויים אשר נצברו בתוכניות הפנסיוניות על שמך ופדיונם והמשך התוכניות הפנסיונית שלך לאחר העזיבה.

תהליך סיום עבודה
תהליך סיום עבודה הוא תהליך שבו שותפים המעסיק, העובד, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל ורשויות המס.
במהלך עבודתך, הפקיד המעסיק מדי חודש בחודשו כספים לתוכניות הפנסיוניות על שמך. חלק מכספים אלו הינם על חשבון פיצויי הפיטורין שלך(8.33%-6%).
תהליך זה מורכב ומצריך לעיתים הכוונה מקצועית. משרדינו מעמיד לרשותך מידע חשוב וניסיון רב שנים בתחום זה הן ברמה המיסויים והן בשמירת הזכויות, מסירת מידע ומסמכים נדרשים ובמידה הצורך ילווה אותך בהליך מקצועי באמצעות פגישה אישית.

מסמכים נדרשים
עם סיום העסקתך קיבלת ממעסיק מספר טפסים:
■ ■ מכתב חתום ממעסיקך – אשר מורה לחברות הביטוח/קרנות הפנסיה להעביר את התוכניות הפנסיוניות שעל שמך לבעלותך.
■ ■ טופס 161 – זהו טופס המיועד לשלטונות המס ובו מפרט המעסיק את הזכויות הכספיות המגיעות לך עם סיום העסקתך:
פירוט כספי הפיצויים אשר הצטברו בקופות השונות על שמך והשלמת חוב פיצויים מהמעסיק, במידה וקיים כזה.

מה עליך לעשות ?
1.1 ליצור קשר עם משרדינו בטלפון: 04-8555581 לצורך מילוי טופס 161 א' וקבלת החלטות לגבי התוכניות ומרכיב הפיצויים.
2.2 לאחר קבלת ההחלטות יהיה צורך לגשת לפקיד שומה לצורך קבלת אישור התחשבנות פיצויים המופנה לכל קופה/חברה.

עליך להצטייד במסמכים הבאים :
■ ■ טופס 161 א' חתום על ידך.
■ ■ טופס 161 – מעסיק.
במקרים מסוימים 116 ג -פריסת מס
טופס -161 ד-קיבוע זכויות לאותם אלו שהגיעו לגיל פרישה גבר ואישה
■ ■ שלושה תלושי שכר אחרונים.
■ ■ דוח יתרות פיצויים מכל קופה/חברה.
"תקרת הפיצויים" הפטורה ממס 12640 ₪ נכון לשנת 2022 …..חשוב מאוד, במהלך 32 שנות העבודה ערב פרישה מהעבודה פוגע בנוסחאות ה"הון הפטור".
3.3 את האישור של פקיד השומה, יש להעביר לברון סוכנות לביטוח בע"מ בפקס 04-8555581 או לכתובת מייל limor@ybaron.co.il ו/או regina@ybaron.co.il לצורך העברתם לגופים המטפלים.
4.4 יש באפשרותך למשוך את כספי הפיצויים מהתוכנית אך במידה ותשאירם, תגדיל את שיעור הפנסיה ו/או החיסכון העתידי שלך. כמו כן, תהנה מהטבות מס בעת הפרישה. ("קצבה מזכה", "קצבה פטורה").
5.5 במידה וברצונך לבצע הפדיון, אנו ננחה אותך לגבי אופן מילוי הטפסים.
6.6 חשוב לציין כי ביצוע פדיון מתאפשר במילוי טפסים ייעודיים לכל חברה והתהליך עשוי להיערך כ- 30 יום ימי עסקים מיום העברתם לחברה.

רצפי פיצויים ופדיון תגמולים
1.1 רצף פיצויים – במסלול זה לא ניתן למשוך פיצויים ולנצל את הפטור בגינם , אלא יש רצף ודחיית ההתחשבנות מבחינת מס הכנסה עד לסיום עבודת אצל המעסיק הבא, חובה במסלול זה למצוא מעסיק תוך שנה מיום סיום עבודתך.
2.2 רצף קצבה – פיצויים קצבתים שלא ניתנה בגינם הנחיה יישארו בקופה ללא התחשבנות מס לשם קבלת קצבה בעתיד. במידה ולא בחרת באחת מהאפשרויות המפורטות לעיל' בטווח של 3 חודשים ממועד סיום עבודתך יחול רצף קצבה באופן אוטומטי.
3.3 פדיון תגמולים – משיכת תגמולים לפני גיל פרישה מהווה משיכה שלא כדין, וכרוכה בתשלום מס של 35% או המס השולי הגבוה מבניהם, כמובן שמשיכה זו מהווה גם פגיעה חמורה בגובה הפנסיה מגיל פרישה.
בתכנון מס נכון סכומי תקבולים הוניים וקצבתים יכול שיהיו פטורים ממס.

עבודתה וניסיוננו והמקצועיות שלנו היא הבטחון
הכלכלי של משפחתך וייקרך

ברון נמצאת שם עבורכם!